Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Necovanje 2

Srednja škola “Lukijan Mušicki” Temerin

Srednja škola Lukijan Mušicki Temerin
Srednja škola Lukijan Mušicki Temerin
 • Kontinuirani  rad Lokalne inkluzivne mreže „Necovanje“ u cilju sprovođenja i podrške  celokupnoj inkluzivnoj praksi  u  našoj lokalnoj sredini.
 • Unapređivanje kapaciteta i kompetencija  članova lokalne inkluzivne mreže  za uspešno uključivanje i kvalitetno obrazovanje dece iz osetljivih grupa.
 • Dalja senzibilizacija svih aktera u lokalnoj zajednici, a posebno mladih, za prihvatanje i podršku dece/učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i teškoćama u učenju.
 • Poboljšanje servisa za podršku obrazovnoj i socijalnoj inkluziji na lokalnom nivou.

Do avgusta 2014. održan je sastanak lokalne inkluzivne mreže kao i dvodnevni seminar  „Inkluzivno obrazovanje i izrada IOP-a“  čiju je obuku prošlo 30  predstavnika iz  svih osnovnih škola, predškolske ustanove   i srednje škole iz opštine Temerin.

 

Srednja škola Lukijan Mušicki Temerin

Nastavlja se senzibilizacija svih aktera lokalne zajednice, posebno mladih, kao i unapređivanje saradnje sa roditeljima učenika, relevantnim institucijama i organizacijama na lokalnom nivou.

Nakon uspešne zajedničke aktivnosti Lokalne inkluzivne mreže „Necovanje,“ te organizacije i realizacije „Mini-olimpijade zaboravljenih igara“, želimo da ovu aktivnost proširimo i pretvorimo u tradicionalnu manifestaciju lokalne sredine koja će se održavati svake godine u okviruDečje nedelje. Predviđeno je i organizovanje posete jednoj pozorišnoj predstavi u Novom Sadu, kako bi učenici iz socijalno nestimulativne sredine imali mogućnost da unaprede svoj socijalno-kulturni život, samim tim pružićemo podršku Kancelariji za mlade i Učeničkom parlamentu u cilju formiranja lokalnog vršnjačkog tima i osmišljavanja male akcije za javnu promociju obrazovne i socijalne inkluzije.

Pletemo mrežu da se svi povežu

OŠ “Sonja Marinković”, Novi Sad

OŠ Sonja Marinković Novi Sad
 

Projekat ima za cilj uspostavljanje mreže saradnje između obrazovno-vaspitnih i drugih relevantnih ustanova u lokalnoj zajednici kroz razvijanje mehanizama podrške uključivanju dece iz osetljivih grupa u sistem obrazovanja i vaspitanja i njihovoj tranziciji kroz taj sistem.

Sadržaj projekta ogleda se u tome da se partneri u projektu (obrazovno-vaspitne i druge relevantne ustanove) upoznaju sa isprobanim efikasnim modelima uključivanja i tranzicije dece iz osetljivih grupa u okviruobrazovno-vaspitnog sistema i da se time podstaknu na dalju primenu i razvijanje tih modela. Pored toga, planira se i osnaživanje roditelja i učenika za podršku socijalnoj inkluziji mladih, kroz tribinu za roditelje i malu lokalnu akciju koju će realizovati vršnjački tim iz modelškole.

Do avgusta 2014. godine osmišljene su tribine za partnere i roditelje, pri čemu je tribina za partnere i akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; osmišljen je program rada vršnjačkog tima i pripremljen je promotivni materijal.

 

OŠ Sonja Marinković Novi Sad

OŠ "Sonja Marinković" Novi Sad, kao model škola za inkluzivno obrazovanje, u toku školske 2012/2013. godine osmislila je i realizovala lokalnu akciju "Podrška tranziciji dece/učenika iz jednog u drugi obrazovni nivo". Rezultat ove akcije je bio uspostavljena saradnja između ustanova – partnera u akciji, kao modela koji obezbeđuje adekvatnu podršku tranziciji dece/učenika na naredne nivoe obrazovanja. Iz ove akcije proistekla je potreba da se isprobani model saradnje proširi i na ostale obrazovno-vaspitne ustanove u lokalnoj zajednici, kao i da se u aktivnosti uključi što više ustanova, grupa i pojedinaca koji mogu biti podrška profesionalcima,deci i roditeljima, te je škola preuzela ulogu moderatora novih projektnih aktivnosti kojima bi se ostvarili ovi ciljevi.

Zajedno odrastamo i učimo

Osnovna škola ”Aleksa Dejović”, Sevojno

Realizovana akreditovana obuka 1 i 2.06.2014.god. ,,Obuka nastavnika u rešavanju razvojnih problema i problema kod dece/učenika koja imaju teškoće u napredovanju” za 30 učitelja i nastavnika koji rade u seoskim i srednjim školama. Seminar je ocenjen 4,00

Osnovna škola Aleksa Dejović, Sevojno

Predavanje putem PP prezentacije 30.06.2014. god. na Nastavničkom veću u OŠ "Đura Jakšić" - "Inkluzija juče, danas, sutra"

Osnovna škola Aleksa Dejović, Sevojno

Projekat ima za cilj dalje razvijanje i uspostavljanje mreže inkluzivnog obrazovanja između obrazovno-vaspitnih ustanova (seoskih i gradskih škola i vrtića) i drugih relevantnih institucija, radi unapređivanja kvaliteta inkluzivne prakse kroz zajedničko učenje, razmenu iskustva i primera dobre prakse na lokalu, u cilju poboljšanja integracije dece sa teškoćama u razvoju i njihove pripreme za samostalno življenje.

Tokom septembra organizovaćemo Tribinu na temu ,,Značaj mreže IO za unapređivanje inkluzivnog obrazovanja na lokalu kroz primere dobre prakse”.

Novina koju želimo da postignemo ovim projektom je uključivanje i aktiviranje mladih u promociji inkluzivne kulture i politike, radi prevazilaženja stereotipa i predrasuda među mladima. Kancelarija za mlade će zajedno sa Vršnjačkim timom na nivou grada, realizovati  u oktobru mesecu, na gradskom Trgu performans ,,Zajedno u lepšu budućnost”, tokom koga će mladi sugrađanima deliti flajere koji promovišu obrazovnu i socijalnu inkluziju mladih.

 

Osnovna škola Aleksa Dejović, Sevojno

Oblast u kojoj želimo da postignemo promenu jeste veće informisanje i upoznavanje roditelja i nastavnika u ruralnim sredinama sa praksom inkluzivnog obrazovanja i osnaživanje relevantnih aktera obrazovanja u srednjim stručnim školama za kvalitetniju inkluzivnu praksu kroz umrežavanje obrazovnih institucija sa lokalnim institucijama i organizacijama, kao i razvijanje aktivizma kod mladih za bolje zastupanje svojih prava i interesa u oblasti socijalne integracije.

Da svako ima svoje mesto pod suncem

OŠ "Bata Bulić", Petrovac na Mlavi

OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi
OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi

Cilj lokalne akcije "Da svako ima svoje mesto pod suncem" je unapređivanje obrazovne i socijalne inkluzije dece i mladih iz osetljivih grupa u lokalnoj sredini, senzibilisanjem relevantnih institucija, informisanjem roditelja, definisanjem načina međuinstitucionalne saradnje i animiranjem loklanih resursa u pružanju podrške deci i mladima iz osetljivih grupa u uključivanju u život i rad u loklanoj zajednici.

Tim OŠ "Bata Bulić" u okviru lokalne akcije realizovao je sledeće aktivnosti:

 1. Organizovana je studisjka poseta za partnere u projektu sa posetama časova i  prezentacijom primera dobre inkluzivne prakse naše škole;
 2. Napravljen je i potpisan Protokol saradnje predškolske ustanove, osnovnih i srednje škole u petrovačkoj opštini u cilju pružanja kontinuirane podrške deci iz osetljivih grupa ;
 3. Napravljen je i distribuiran flajer za informisanje roditelja o pravima dece iz osetljivih grupa;
 4. Napravljena je lista lokalnih zanatlija i mogućnosti zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa po završetku osnovnog ili srednjeg obrazovanja;
 5. Udruženje roditelja dece iz osetljivih grupa i škola pružaju informacije roditeljima u okviru info-centra;
 

OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi

Zahvaljujući loklanoj akciji uspostavljena je lokalna Mreža podrške IO koja uključuje škole, ali i institucije iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, službe za zapošljavanje, lokalne samouprave, lokalnih udruženja i organizacija. Predstavnici nekih od ovih institucija prvi put su se susreli sa inkluzivnom praksom, što je doprinelo razbijanju stereotipa i predrasuda koje su prisutne u našoj sredini.

Aktivirani su roditelji učenika sa smetnjama u razvoju i više upoznati sa sopstvenim i pravima svoje dece u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Kao inicijator sastanaka i aktivnosti u okviru loklane akcije, OŠ "Bata Bulić" postala je lider i promoter IO, ne samo u petrovačkoj, već i u susednim opštinama.

U okviru lokalne akcije "Da svako ima svoje mesto pod suncem" odštampana je brošura za roditelje pod naslovom Pružanje dodatne podrške deci u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite koju možete preuzeti ovde.

Spajalica

OŠ “Milutin i Draginja Todorović”, Kragujevac

OŠ Milutin i Draginja Todorović, Kragujevac
OŠ Milutin i Draginja Todorović, Kragujevac

Opšti cilj: jačanje lokalne mreže podrške iinkluzivnog obrazovanja osnaživanjem i podizanjem kapaciteta stručnih timova za inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama i predškolskoj ustanovi u Kragujevcu.

Specifični ciljevi:

 • Osnaživanje za inkluzivno obrazovanje razmenom iskustava model škole sa drugim osnovnim školama.
 • Osnaživanje osnovnih škola umrežavanjem sa predškolskom ustanovom.
 • Jačanje kapaciteta Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju umrežavanjem sa drugim institucijama i organizacijama na lokalnom nivou: Školska uprava, Interresorna komisija, Centar za socijalni rad, udruženja osoba sa smetnjama u razvoju, lokalna samouprava.
 

OŠ Milutin i Draginja Todorović, Kragujevac

Lokalna akcija je obezbedila mogućnost horizontalnog učenja model škole sa drugim osnovnim školama putem realizacije studijskih poseta tokom kojih su razmenjena iskustava, znanja i veštine upravljanja odeljenjima u kojima su i učenici kojima se pruža dodatna obrazovna podrška; razmenjena znanja i veština u izradi IOPa, planiranju, praćenju i vrednovanju postignuća učenika, kao i načinu funkcionisanja stručnih timova za inkluzivno obrazovanje i upravljanja školom.

U okviru lokalne akcije realizovan je sastanak predstavnika različitih institucija – škola, predškolske ustanove i drugih organizacija i institucija na lokalnom nivou relevantnih za obrazovanje i rad sa decom. Na sastanku su dogovoreni načini međusobne saradnje i umrežavanja u okviru pružanja pomoći i podrške deci sa smetnjama u razvoju, njihovim roditeljima i školama.

Jedna od aktivnosti lokalne akcije bila je i organizovanje Velikog sastanka predstavnika različitih institucija – škola, predškolske ustanove i drugih organizacija i institucija na lokalnom nivou relevantnih za obrazovanje i rad sa decom.

Veliki sastanak je i medijski propratila lokalna TV – Kanal 9.

Tokom realizovanja lokalne akcije “Spajalica” napravljen je Adresar lokalnih ustanova, organizacija, udruženja koga možete preuzeti ovde.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF