Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Чланство и структура Мреже

Да би се инклузивно образовање учинило одрживим и даље унапређивало, на самом почетку је било важно обезбедити стручњаке различитих профила и практичаре за саветодавни и супервизијски рад са образовним установама у области инклузивног образовања. Управо ову улогу је преузела Мрежа подршке инклузивном образовању. Како би била доступна корисницима, Мрежа подршке инклузивном образовању је постављена тако да покрива читаву територију Републике Србије – регионалне мреже организоване су на нивоу сваке школске управе.

У почетку, МИО је чинило 16 модел школа и 70 појединаца. Од 2012. године, МИО броји 120 чланова и има 14 модел школа за ИО, као и 13 школа – примера добре праксе ИО. Од 2016. године МИО укључује 185 чланова.

Сада Мрежу подршке инклузивном образовању чини 150 особа, стручњака различитих профила и практичара из предшколских установа, основних и средњих школа, школских управа МПНТР и организација цивилног друштва (васпитачи, учитељи, наставници, стручни сарадници (психолози, педагози, социјални радници, дефектолози, директори, просветни саветници, просветни инспектори), који кроз едукативни, саветодавни и супервизијски рад пружају директну подршку школама, предшколским установама и појединцима на захтев установа, запослених или родитеља деце/ ученика.

Сви чланови и чланице МИО деле уверење да деца најбоље уче и напредују у природној вршњачкој групи и добровољно улажу своје знање, време и енергију у различите активности Мреже са циљем да свако дете оствари право на квалитетно образовање.

Контакт податке свих чланова и чланица Мреже можете пронаћи на страници Контакти

Циљеви деловања МИО

  • Обезбеђивање довољног броја стручњака различитих профила и практичара за едукативни, саветодавни и супервизујски рад са образовним установама у области инклузивног образовања,
  • Пружање директне подршке установама и појединцима на захтев образовних институција, васпитача, наставника/ца и родитеља,
  • Повезивање различитих институција, стручњака и актера образовања, од МПНТР до НВО, на свим нивоима (локални, регионални, национални),
  • Развој концепта инклузивног образовања и унапређивање инклузивне праксе.

Мрежа функционише на основу Стратешког плана МИО (2016-2018), интерног Правилника о раду, а разрађене су и посебне процедуре посета чланова Мреже установама, као и процедуре и обрасци евалуације посета и извештавања тимова Мреже о посетама.

Мрежа подршке инклузивном образовању је динамична организација, која континуирано процењује квалитет и резултате сопственог деловања као и праксу установа и појединаца.

Организциона структура МИО

  • Савет МИО (4 члана/ице),
  • Одбор МИО (5 чланова/ица),
  • Запослени у МПНТР (просветни саветници, просветни инспектори),
  • Регионалне МИО (регионални координатори/ке и тимови на нивоу свих школских управа)
  • Координатор/ка и администратор/ка МИО

Савет МИО има задатак да осмишљава и надзире укупни рад Мреже, предлаже мере за унапређивање политике и праксе инклузивног образовања и доноси кључне одлуке за функционицање и даљи развој Мреже.

Одбор МИО има задатак да планира, координира, прати, евалуира и унапређује рад Мреже.

Имплементациони тим за инклузивно образовање чине просветни саветници именовани од стране Министра као координатори за инклузивно образовање на нивоу Школске управе и имају задатак да на терену реализују Закон о основама система образовања и васпитања у погледу релевантних мера повећања доступности образовања и унапређивања квалитета образовања, односно, инклузије деце из осетљивих група.

Регионални координатори (на нивоу школских управа) имају задатак да усклађују рад чланова МИО на подручју једне школске управе, прикупљају податке о раду регионалне МИО и пружају подршку образовним институцијама и другим корисницима услуга Мреже на територији своје ШУ у вези са применом инклузивног образовања, организују трибине, састанке и друге активности којима се промовише ИО.

Кооридинатор/ка МИО има задатак да координира и усклађује активности МИО на свим нивоима, учествује у примени стратегије МИО, у процесу развоја МИО и њеног ширења и укључивања нових чланова/ица, одговара на питања упућена МИО и делегира регионалним координаторима и тимовима активности након обраћања установа или појединаца, учествује у организацији састанака и представља МИО на састанцима, радним групама, скуповима, израђује извештаје и презентације о раду МИО.

Администратор/ка МИО омогућава размену информација, образаца, извештаја унутар МИО, прати и прослеђује питања и обраћања установа и појединаца Мрежи, документује и чува документацију о раду МИО и пројектима које МИО реализује са партнерима.

Досадашње деловање МИО

Кључне активности МИО од оснивања до реализације првог пројекта Мреже биле су – директна подршка образовним установама – посете чланова МИО школама и предшколским установама кроз које је пружана професионална подршка установама и деци/ ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом и пружање подршке и одговора на питања телефоном и кроз електронску преписку са представницима установа – подржавање стручних тимова за инклузивно образовање, пружање подршке у изради ИОП-а и развијање најбољих стратегија индивидуализације наставе (282 интервенције), реаговање по приговору у случајевима кршења права детета (41 интервенција), пружање подршке у доношењу важних одлука за образовање деце из осетљивих група (68 интервенција), затим, студијске посете школских тимова модел школама за инклузивно образовање (123 посете), активности којима се промовишу примери добре инклузивне праксе на јавним скуповима и путем медија, реализација Годишњих састанака МИО и регионалних састанака у организацији регионалних координатора МИО. У овом периоду подршку развоју МИО пружала је организација КултурКонтакт Аустрија кроз финансирање и организовање састанака Координационог тима и Савета, Годишњег и регионалних састанака МИО. Подршка активностима пружана је и кроз ДИЛС пројекат МПНТР.

У партнерству са Групом МОСТ, МПНТР РС и УНИЦЕФ-а и уз финансијску подршку СДЦ, Мрежа је реализовала пројекат Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању (пројекат је реализован у две фазе - од септембра 2012. до јула 2013. и од децембра 2013. до октобра 2015.), а у завршној фази је и други пројекат Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање (реализација пројекта започета је маја 2016. и траје до октобра 2018.).

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ