Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Закони

Закон о основама система образовања и васпитања

Систем образовања и васпитања, које обухвата предшколско васпитање и образовање, основно и средње образовање и васпитање, остварује се уз поштовање општих принципа, као што је једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације, усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и оцењивања, висок квалитет образовања и васпитања за све, целоживотно учење, образовање и васпитање засновано на компетенцијама, висока стручност наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и секретара, хоризонтална и вертикална проходност, демократичност, аутономија установа.

Основни циљеви образовања и васпитања су:обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог, обезбеђивање подстицајног окружења, шири обухват, развијање и практиковање здравих животних стилова,развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне, унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и одраслог, развијање осећања солидарности, разумевања и сарадње са другима, разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву, развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости, развијање личног и националног идентитета, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине, итд.

Посебна пажња посвећена је општим стандардима постигнућа деце и ученика, стандардима квалитета рада установе, стандардима квалитета уџбеника, стандардима компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника и стандардима компетенција директора.

Упис све деце у припремни предшколски програм у години пред полазак у школу дефинисан је чл. 17 Закона.У чл. 18 дефинисан је упис деце у основну школу која имају најмање 6,5 а највише 7,5 година, уз могућност одлагања уписа за годину дана, у изузетним случајевима.Чл. 19 дефинише, између осталог, и повољније услове за упис у средњу школу ученика из осетљивих категорија, са сметњама у развоју и инвалидитетом

Чл. 76 предвиђени су услови за доношење индивидуалног образовног плана, врсте ИОП-а начину његовог доношења, као и његовом вредновању. Чл. 77 бави се радом и начином формирања интерресорне комисије, њеним саставом као дефинисањем додатне подршке.

У образовним установама забрањена је дискриминација (чл. 110) и насиље, злостављање и занемаривање (чл. 111).

У чл. 130 прецизирана је обавеза установе, да сем осталих, формира тим за инклузивно образовање.

У чл. 136 прецизира се улога сарадника, педагошкг и андрагошког асистента, личних пратилаца и помоћних наставника

(Службени гласник РС, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони)

Закон о предшколском васпитању и образовању

Овим законом уређује се предшколско васпитање и образовање, као део јединственог система образовања и васпитања. Делатност предшколског васпитања и образовања је васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно, деце од шест месеци до поласка у основну школу.Делатност предшколског васпитања и образовања обавља се у предшколској установи, а изузетно може да се обавља и у школи.

Чл. 13 Приликом уписа деце у предшколску установу, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, приоритет за упис имају деца из осетљивих група.

Важне су одредбе из чл. 20 која предвиђа да се за децу на болничком лечењу организује остваривање програма васпитно-образовног рада у одговарајућим здравственим установама, и чл. 21 по којој предшколска установа кој, ауслед недостатка просторних капацитета или недовољног броја деце потребног за формирање васпитне групе, може да остварује предшколски програм у путујућем вртићу Чл. 22 дефинише остваривање припремног предшколског програма.

(Сужебнигласник РС, бр. 18/2010 и 101/2017)

Закон о основном образовању и васпитању

Најважније одредбе овог закона које се односе на образовање деце из осетљивих друштвених група налазе се у чл. 10 који дефинише да ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом стичу основно образовање и васпитање по правилу у школи заједно са осталим ученицима, а само изузетно у школама за ученике са сметњама у развоју. Овај члан такође прецизира да ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом имају право на индивидуални образовни план.

Чл. 37 предвиђа организовање наставе за ученике на кућном и болничком лечењу, а чл. 38 услове за организовање наставе код куће. Важно је и што закон предвиђа могућност организовања наставе на даљину

Закон у чл. 55 дефинише начин уписа у школе, чл. 56, упис у школе за образовање ученика са сметњама у развоју.

У чл. 60 Закон појашњава начин оцењивања ученика којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању.

Чл. 64 под називом додатна подршка у образовању и васпитању дефинише да посебну стручну помоћ школама и запосленима могу да пружају лица компетентна у области инклузивног образовања и васпитања и школе које су својим активностима постале примери добре праксе у спровођењу инклузивног образовања и васпитања.Листе лица и школа из става овог члана утврђује министар.

У чл. 74 прецизира се начин спровођења завршног испита за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању.

(Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закон)

Закон о средњем образовању и васпитању

У чл. 4 Закона прецизира се да се у школу за ученике са сметњама у развоју уписују ученици на основу мишљења интерресорне комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученику уз сагласност родитеља.

Додатна подршка у образовању и васпитању дефинисана је чл. 12 овог Закона и предвиђа да посебну стручну помоћ школама и запосленима могу да пружају лица компетентна у области инклузивног образовања и васпитања и школе које су својим активностима постале примери добре праксе у спровођењу инклузивног образовања и васпитања.Листе лица и школа из става овог члана утврђује министар.

У чл. 24 дефинишу се услови за формирање модел школа – модел центара.

У чл. 27 дефинише се да се настава на даљину остварује се на образложени захтев родитеља, односно другог законског заступника, за сваку школску годину, а на основу одобрења Министарства.

Чл. 30 предвиђа да се за ученика са сметњама у развоју обезбеђује се адаптација радног места у односу на његове могућности и врсту инвалидитета у оквиру практичне наставе

Ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално-нестимулативних средина имају право на индивидуални образовни план (чл. 31).

Упис у средњу школу дефинисан је чл. 33, а упис у школу за образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју чл. 34.Чл. 36а бави се уписом кандидата под посебним условима.

У чл. 48 прецизира се начин оцењивања ученика, а посебно ученика којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, а у чл. 58-66 начини прилагођавања матуских и завршних испита.

(Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закон)

Закон о образовању одраслих

Овим законом уређује се образовање и целоживотно учење одраслих као део јединственог система образовања у Републици Србији и то: принципи и циљеви, компетенције, квалификације и стандард квалификација, активности у образовању одраслих, појам одраслог, употреба језика, обезбеђивање и унапређивање квалитета образовања одраслих, организација и остваривање образовања одраслих, евиденција и јавне исправе, „планови и програми образовања одраслих, полазници и кандидати, запослени и радно ангажовани у образовању одраслих, годишњи план образовања одраслих, надзор, поверавање послова државне управе аутономној покрајини, казнене одредбе и друга питања од значаја за образовање одраслих.

(Службени гласник РС, бр. 55/2013)

Закон о високом образовању

Овим законом уређује се систем високог образовања, услови и начин обављања делатности високог образовања, финансирање, као и друга питања од значаја за обављање ове делатности.

("Службени гласник Републике Србије", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,97/2008, 44/2010 и 93/2012)

Закон о ученичком и студентском стандарду

Овим законом уређују се права, обавезе и одговорности ученика и студената у области ученичког и студентског стандарда, оснивање, организација и рад установа ученичког и студентског стандарда, финансирање ученичког и студентског стандарда, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања у области ученичког и студентског стандарда.

Законом су предвиђене афирмативне мере за ученике и студенте из осетљивих друштвених група

(Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2010, 55/2013 и 27/2018 - др. закон)

Закон о уџбеницима

Овим законом уређује се припремање, одобравање, избор, издавање, повлачење и праћење уџбеника и уџбеничког комплета, приручника и додатних наставних средстава за основну и средњу школу. Одредбе овог закона примењују се и на припремање, одобравање, издавање и повлачење дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава за установе образовања и васпитања.

Чланом 2 дефинисано је да је уџбеник основно дидактички обликовано наставно средство, у било ком облику или медију, које се користи у образовно-васпитном раду у школи за стицање знања, вештина, формирање ставова, подстицање критичког размишљања, унапређења функционалног знања и развој интелектуалних и емоционалних карактеристика ученика и полазника, чији су садржаји утврђени планом и програмом наставе и учења и који је одобрен у складу са овим законом. Истим чланом предвиђа се употреба приручника, између осталог, за образовање ученика којима је потребна додатна подршка у образовању и који је припремљен у складу са потребама и могућностима ученика и користи се у образовно-васпитном раду у школи за заједничко и самостално учење и вежбање.

У чл. 7 наводи се да додатно наставно средство може да буде и прилагођено на начин који посебно доприноси остваривању циљева и исхода датог предмета, које као такво прати потребе и могућности ученика и полазника којима је потребна додатна подршка.

Према чл. 21 додатна наставна средства, дидактичка средства и дидактичка игровна средства, одобрена у складу са овим законом, увршћују се у Листу додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава. На листи се наводи напомена уз додатно наставно средство да је прилагођено, као и вид прилагођавања за ученике и полазнике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању.

(Службени гласник Републике Србије, бр. 27/2018)

Закон о дуалном образовању

Овим законом уређују се садржај и начин остваривања дуалног образовања, узајамна права и обавезе ученика, родитеља, односно других законских заступника ученика, школе и послодавца, материјално и финансијско обезбеђење ученика, као и друга питања од значаја за дуално образовање. Одредбе овог закона примењују се на део средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле у трајању од три, односно четири године и специјалистичког образовања, у складу са законом.

У чл. 7 предвођа се да је у плану уписа потребно је обезбедити услове за укључивање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и ученика из осетљивих група.

(Службени гласник РС, бр. 101/2017)

Закон о социјалној заштити

Овим законом уређује се делатност социјалне заштите, циљеви и начела социјалне заштите, права и услуге социјалне заштите, поступци за остваривање права у социјалној заштити и коришћење услуга социјалне заштите,права и обавезе корисника социјалне заштите, оснивањеи рад установа социјалне заштите, услови под којима услуге социјалне заштите могу пружати други облици организовања, надзор над радомустанова социјалне заштите, инспекцијски надзор у вршењу делатности социјалне заштите, положај стручних радника и стручних сарадника у социјалној заштити, оснивање Коморе социјалне заштите, подршка и унапређење квалитета стручног рада у систему социјалне заштите,финансирање социјалне заштите, као и друга питања од значаја за социјалну заштиту.

Чл. 7 Закона прецизира обавезу установа социјалне заштите да сарађују са другим установама у локалној заједници, између осталог, и са образовним установама.

Чл.51 дефинише обавезу да се деци смештеној у установама социјалне заштите обезбеди приступ образовању.

У припреми су измене и допуне овог закона.

(Службени гласник РС, бр. 24/2011)

Закон о забрани дискриминације

Овим законом уређује се општа забрана дискриминације, облици и случајеви дискриминације, као и поступци заштите од дискриминације.

Такође се установљава  Повереник за заштиту равноправности  као самосталан државни орган, независан у обављању послова.

(Службени гласник РС, бр. 22/2009)

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

Овим законом уређује се општи режим забране дискриминације пооснову инвалидности, посебни случајеви дискриминације особа са инвалидитетом, поступак заштите особа изложених дискриминацији и мере које се предузимају ради подстицања равноправности и социјалне укључености особа са инвалидитетом.

(Службени гласник РС, бр. 33/2006 и 13/2016)

Породични закон

Овим законом уређују се: брак и односи у браку, односи у ванбрачној заједници, односи детета и родитеља, усвојење, хранитељство, старатељство, издржавање, имовински односи у породици, заштита од насиља у породици, поступци у вези са породичним односима и лично име.

Породични закон је основни домаћи законски пропис који уређује скуп питања у области права детета. Овај закон је тако уређен да први пут у домаће законодавство уводи појам права детета.

Дете има право на обезбеђење најбољих могућих животних и здравствених услова за свој правилан и потпун развој.

Свако је дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим активностима које се тичу детета. Држава има обавезу да поштује, штити и унапређује права детета. Држава је дужна да детету обезбеди заштиту у породичној средини увек када је то могуће.

(Службени гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011 - др. закон и 6/2015)

Закон о друштвеној бризи о деци

Овај закон доживео је велики број измена и допуна. Након тога, остају само одредбе које се односе на одмор и рекреацију деце до 15 година старости у дечијем одмаралишту и регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације.

(Службени гласник РС, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон, 18/2010 - др. закон и 113/2017 - др. закон)

Закон о финансијској подршци породици са децом

Финансијска подршка породици са децом, додељује се ради побољшања услова за задовољавање основних потреба деце, усклађивања рада и родитељства, посебног подстицаја и подршке родитељима да остваре жељени број деце, побољшања материјалног положаја породица са децом, породица са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и породица са децом без родитељског старања.

("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018)

 
 

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ