Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Pravilnici

Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje

Ovim pravilnikom propisuju se bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu ivrednovanje u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi, koji ima za cilj optimalni razvoj deteta i učenika i odraslog i njegovo napredovanje i osamostavljivanje u vršnjačkom kolektivu.

Pravilnik definiše ko ima pravo na IOP, način prikupljanja podataka i formiranje dokumentacije, mere individualizacije, način podnošenja predloga za utvrđivanje prava na IOP, sadržaj IOP-a, njegove vrste, način izrade i donošenja, primenu IOP-a, ocenjivanje učenika koji se obrazuju po IOP-u, pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka za učenike koji se obrazuju po IOP-u, podršku prilikom prelaska sa jednog obrazovnog nivoa na drugi, vrednovanje i izmene IOP-a, nastavak sprovođenja, ili prestanak potrebe za IOP-om, evedincije i dokumentaciju IOP-a.

(Službeni glasnik RS, br. 74/2018)

IOP obrasci

Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom, kao i sastav i način rada interresorne komisije .

Procena se zasniva se na celovitom i individualizovanom pristupu detetu, učeniku i odraslom, sa ciljem da se pružanjem dodatne podrške omogući uključivanje u obrazovanje, odnosno, puna i efektivna društvena uključenost kroz ostvarivanje prava i korišćenje usluga i resursa.

Odraslim, u smislu ovog pravilnika, smatra se lice koji stiče obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih.

(“Službeni glasnik Republike Srbije,br. 80 / 2018)

pravilnik_irk_obrasci

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Ovim pravilnikom se utvrđuju način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih nastavnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

(Službeni glasnik RS, br. 67/2013)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju

Ovim pravilnikom utvrđuju se način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje učenika i odraslih u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

 (Službeni glasnik RS, br. 82/2015).

Pravilnik o programu obuke za pedagoškog asistenta

Ovim pravilnikom propisuje se program obuke za pedagoškog asistenta. Onima za cilj da se lice osposobi za samostalno obavljanje poslova pedagoškog asistenta.Program obuke sadrži uvodni modul, šest obaveznih modula i četiri ponuđena izborna modula od kojih je kandidat za program obuke u obavezi da izabere dva.Program obuke za uvodni modul izvodi se u trajanju od pet dana, a za šest obaveznih i dva izabrana modula u trajanju od godinu dana.Uvodni modul ima za cilj da pripremi pedagoškog asistenta za rad u predškolskoj ustanovi, odnosno školi.Nakon pohađanja uvodnog modula lice dobija potvrdu, na osnovu koje stiče pravo da konkuriše na radno mesto pedagoškog asistenta.

(Prosvetni glasnik br. 11/2010)

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Ovim pravilnikom utvrđuju se: oblici stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, prioritetne oblasti za stručno usavršavanje, programi i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja i druga pitanja od značaja za razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja.

 (Službeni glasnik RS, br. 81/2017)

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Ovim pravilnikom utvrđuje se Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Protokol je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

(Službeni glasnik RS, br. 30/2010)

Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja

Ovim pravilnikom propisuju se bliži kriterijumi za prepoznavanje oblika diskriminacije u ustanovama obrazovanja i vaspitanja od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica. Pod trećim licem, podrazumeva se lice koje na posredan ili neposredan način učestvuje ili utiče na proces obrazovanja i vaspitanja (član upravnog odbora, član školskog odbora, školski policajac, prosvetni inspektor, prosvetni savetnik, autor udžbenika, izdavač i dr.).

 (Službeni glasnik RS, br. 22/2016)

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti

Ovim pravilnikom propisuje se postupanje ustanove kada se posumnja ili utvrdi diskriminatorno ponašanje, načini sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, obaveze i odgovornosti deteta, učenika, odraslog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, zaposlenog, trećeg lica u ustanovi, organa i tela ustanove i druga pitanja od značaja za zaštitu od diskriminacije.Takođe, propisuje se i postupanje ustanove kada se posumnja ili utvrdi vređanje ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti u ustanovi, načini sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslovi i načini za procenu rizika, načini zaštite i druga pitanja od značaja za zaštitu.

(Službeni glasnik RS, br. 65/2018)

Pravilnik o Nacionalnom okviru obrazovanja i vaspitanja

Pravilnikom se utvrđuje nacionalni okvir obrazovanja i vaspitanja

(Službeni glasnik RS, br. 98/2017.)

Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu.To su:

1) deca iz društveno osetljivih grupa (deca žrtve nasilja u porodici, deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja,deca samohranih roditelja,deca iz socijalno nestimulativnih sredina,deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju,deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju,deca teško obolelih roditelja,deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica,deca predložena od strane centra za socijalni rad,deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj;

2) deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata;

3) deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici;

4) deca čija su braća ili sestre upisani u istu predškolsku ustanovu;

5) ostala deca.

(Službeni glasnik RS, br.  44/2011)

Pravilnik o osnovama vaspitnog programa

Ovim pravilnikom se utvrđuju osnove vaspitnog programa.

(Prosvetni glasnik, br. 3/2015)

Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika

Ovim pravilnikom utvrđuje se program svih oblika rada stručnih saradnika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i to: pedagoga, psihologa, pedagoga za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje, logopeda, bibliotekara, nototekara, medijatekara, andragoga, socijalnog radnika i defektologa.

(Prosvetni glasnik, br. 5/2012)

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

Ovim pravilnikom utvrđuju se standardi kvaliteta rada ustanove. Standardi kvaliteta rada ustanove odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

(Službeni glasnik RS,  br. 7/2011, 68/2012)

Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja, drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, osnove i merila za samovrednovanje i vrednovanje, sadržinu i način objavljivanja rezultata samovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove, radi osiguranja svih oblika obrazovno-vaspitnog rada i uslova u kojima se on ostvaruje.

(Službeni glasnik RS, br.  9/2012)

Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja

Ovim pravilnikom se utvrđuju standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.

(Prosvetni glasnik, br. 5/2011)

Pravilnik o standardima kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja

Ovim pravilnikom se utvrđuju standardi kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja.

(Službeni glasnik RS, br. 38/2013)

Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi

Ovim pravilnikom utvrđuju se standardi kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi, koje treba da ispune udžbenici, elektronski dodatak, priručnici i nastavni materijal, dodatna nastavna sredstva, didaktičko i didaktičko igrovno sredstvo, koji se na osnovu zakonom propisane procedure odobravaju za korišćenje u predškolskom obrazovanju i vaspitanju, odnosno osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

(Službeni glasnik RS, br. 42/2016 i 45/2018)

Pravilnik o izdavanju niskotiražnih udžbenika

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu vrste i broja niskotiražnih udžbenika, elemenata za utvrđivanje cene prodaje, obezbeđivanja sredstava za njihovo izdavanje, objavljivanja konkursa i druga pitanja od značaja za niskotiražne udžbenike.

 (Službeni glasnik RS”, br.  30/2010)

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru

Ovim pravilnikom uređuju se način vršenja stručno-pedagoškog nadzora nad radom predškolske ustanove, osnovne i srednje škole  i obavljanja poslova savetnika - spoljnjeg saradnika za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove,  merila za vrednovanje kvaliteta rada ustanove i način vrednovanja rada prosvetnog savetnika i savetnika

(Službeni glasnik RS,  br. 34/2012)

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje (u daljem tekstu: cena usluga) ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja – osnovnih škola (u daljem tekstu: škola) i ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja odraslih.

(Službeni glasnik RS, br. 73/2016)

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje ustanova koje obavljaju delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja – srednjih škola.

(Službeni glasnik RS, br. 72/2015, 84/2015 i 73/2016)

Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi i standardi za finansiranje ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju

(Službeni glasnik RS, br. 73/2016)

Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa

(Službeni glasnik RS, br. 5/2012)

Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnikom se utvrđuje program završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i propisuje obrazac javne isprave o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

(Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 i 2/2018)

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u srednju školu, sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju, upis u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti i druga pitanja vezana za upis u školu.

(Službeni glasnik RS, br. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15, 39/16 i 54/16)

Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama

Ovim pravilnikom utvrđuju se: bliži uslovi za ostvarivanje prava učenika i studenata na učenički, odnosno studentski kredit i stipendiju, kriterijumi za utvrđivanje redosleda, način ostvarivanja prava učenika i studenata na kredit i stipendiju, primena blažih kriterijuma za učenike, odnosno studente iz osetljivih društvenih grupa i način vođenja evidencije o odobrenim učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama.

(Službeni glasnik RS, br. 46/10,  47/11, 56/12  i 75/13)

Pravilnik o načinu prilagođavanja sadržaja i/ili formata udžbenika

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu načina prilagođavanja sadržaja i/ili formata udžbenika i udžbeničkog kompleta za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

(Službeni glasnik RS, br. 55/2017)

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i standardi za pružanje svih usluga socijalne zaštite. Minimalni standardi predstavljaju osnovne zahteve koji se moraju ispuniti kako bi se pružale usluge socijalne zaštite. Minimalni standardi se sastoje od minimalnih strukturalnih standarda, kojim se utvrđuju infrastrukturni, organizacioni i kadrovski uslovi za pružanje usluge i minimalnih funkcionalnih standarda, kojim se utvrđuju vrednosne, kvantitativne i kvalitativne dimenzije stručnih postupaka.U odeljku 5, čl. 83-87 opisai su stadardi za uslugu ličnog pratioca.

(Službeni glasnik RS,br. 42/2013)

 
 

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF