Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

(Де)мистификација Индивидуалног образовног плана

Ауторка: Ивана Васиљевић, професорка разредне наставе, ОШ “Уједињене нације”, Београд

Учитељица Ивана Васиљевић у овом тексту говори о индивидуалном образовном плану – из угла закона и правилника, али и како је те одредбе примењивала у пракси да би се пружила подршка њеном ученику са тешкоћама из спектра аутизма.

Када су у не тако давној прошлости развоја (инклузивне) Школе/Друштва, унутар редовних школа интегрисана деца из осетљивих група, велики број ове деце није успевао да заврши школу. Зашто? Зато што се од деце са посебним образовним потребама очекивало да се она прилагоде школском систему. Тако неподржана деца из осетљивих група, немоћна да одговоре системски унификованим захтевима, “испадала” су из образовног система…

Инклузивна Школа/Друштво се прилагођавају детету/ученику пружајући му за њега одговарајућу, неопходну, (не)видљиву (образовну) подршку. Тако подржана деца имају шансу да расту, развијају се и напредују у складу са сопственим могућностима у природном, вршњачком окружењу.

Како би се деци/ученицима из осетљивих група омогућило њихово оптимално укључивање у редован образовни систем и напредовање у систему, може им се пружити тзв.додатна образовна подршка.

Крајњи циљ додатне образовне подршке јеосамостаљивање деце/ученика којима се подршка пружау групи деце/одељењу до мере да више није потребна или је у мањој мери потребна.

Додатна образовна подршка подразумева:

 1. отклањање комуникацијских и физичких препрека (мере индивидуализације): прилагођавање метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичких материјала & прилагођавање простора и услова у којима се учење одвија (попут отклањања физичких баријера и др.);
 2. измену садржаја учења и стандарда постигнућа (смањивање или проширивање садржаја за одређени предмет или групе предмета); и
 3. остале мере подршке (мере које обезбеђују други: институције система, локална заједница, родитељи, донатори… на захтев Школе, попут материјалне/здравствене помоћи, асистивне технологије и др.).

Из угла Закона…

Индивидуални образовни план је врста могуће образовне/васпитне подршке детету/ученику. Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање из 2010. године дефинисана је улога Индивидуалног образовног плана као додатне образовне подршке за децу из осетљивих група којима је овај вид подршке потребан како би успешно функционисали унутар вртића, основне и/или средње школе, али и за ученике са изузетним способностима.

Право на ИОП као врсту могуће образовне подршке имају деца/ученици који имају тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у васпитно-образовном раду, те којима те тешкоће утичу на остваривање општих исхода образовања и васпитања.

Право на ИОП има дете/ученик који:

 1. има тешкоће у учењу(због специфичних сметњи учења или проблема у понашању и емоционалном развоју);
 2. има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишеструке сметње или сметње из спектра аутизма);
 3. потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи);
 4. из других разлога остварује право на подршку у образовању.

Право на прилагођен и обогаћен начин образовања по ИОП-у има и ученик са изузетним способностима који стиче основно и средње образовање и васпитање. (Члан 2. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање).

Из угла једне учитељице…

Протекле четири школске године, у својству учитељице, била сам део тима који је пружао додатну образовну подршку ученику – Данилу Вучковићу, дечаку са тешкоћама из спектра аутизма. Креирање ИОП-а за Данила била је својеврсна авантура, образовна и лична и за њега и за нас који смо учествовали у његовом креирању, ревидирању, праћењу, ослушкивању… Уједно, ИОП-и написани током четири године, постали су сведочанства о напретку овог дечака, његовом укључивању у образовни систем усклађеном према осетљивим, надасве личним координатама и водич за његово даље успешно постојање у Школи. За мене, из професионалног угла гледано, Данилови ИОП-и значе потврду да је ИОП флексибилна свемогућа подршка ученику, али и учитељу да креира васпитнообразовни процес искључиво по мери детета/ученика. То је прилика да се умреже професионалне компетенције, знања и вештине оних који чине ИОП тим за дете/ученика и осмисли јединствен план и програм рада детета/ученика.

Као и свака новина, ИОП је у образовном миљеу постао полемика по себи, нарочито оних просветних радника који су ову врсту образовне подршке разумели као пуки чин бирократије.

Ја ИОП доживљавам као чин професионалне слободе да креативношћу и иновативношћу учиним Школу могућу детету/ученику којем је ова врста образовно-васпитне подршке једина “улазница” за образовање унутар редовног образовног система.

Процедура за креирање ИОП-а

Када се током праћења напредовања детета/ученика уочи да оно не остварује очекиване исходе образовања и васпитања, те да су постигнућа која остварује значајно испод и/или изнад нивоа образовних стандарда, следи прикупљање података како би образовно-васпитна подршка била благовремено и адекватно пружена. Извори података о детету/ученику могу бити родитељи, старатељи, стручни сарадници ван образовне установе који познају дете/ученика, вршњаци…, а технике прикупљања података различите, од систематског посматрања детета/ученика, до интервјуисања самог детета/ученика или оних који га познају и сл. Уколико је то важно, медицинска документација постаје део документације о детету/ученику.

Педагошки профил за Данила прављен је на основу заједничког увида оних који су у датом тренутку чинили његово животно и (ван)школско окружење. Тако, поред мог описа који је имао фокус на оно што је Данило унутар школе, као најдрагоценији опис детета био је опис који је давала мајка дечака – чији увид је излазио из оквира школског и откривао то ко је све Данило у датом тренутку изван школе… Као извори информација о нашем Дечаку, у различитим тренуцима његовог школовања драгоцени су били искази његових асистената и логопеда која је годинама радила са њим.

Илустрација но.1. Један од описа Данила од стране његове маме Гордане Вучковић с почетка првог полугодишта другог разреда

ОДНОС ПРЕМА ШКОЛИ

Данило је добро прихватио школу. Никада не пружа отпор приликом одласка у школу и у ситуацијама кад треба да прекине омиљене активности. Одговоран је према захтевима у вези школе више него према неким другим.

САМОСТАЛНОСТ

Сам се спрема за одлазак у школу, учествује у спремању књига и осталог прибора. У кући већину својих потреба самостално обавља и радо помаже другима, ако помоћ траже од њега. Добро се сналази у кући, зна где шта стоји и то поштује. Добро сналажење у простору показује и ван куће. Не иде сам да се игра на улици, не иде сам у куповину и школу.

СЛОБОДНО ВРЕМЕ

Слободно време проводи највише у кући. Добро се организује и никад не показује знаке досаде. Игра се на рачунару: налази игре на интернету, преводи уз помоћ речника, претражује слике неких појмова њему интересантних, црта на паинт-у, прави презентације на поwерпоинт-у… На тв-у прати цртане серије Гарфилд и Сундјер Боб. Воли да црта. Чита сликовнице Пепа Прасе и скупља разне књижице и сл. из те серије. Недостаје му бављење спортом.

УЧЕЊЕ

Прихвата учење и рад домаћих задатака уз мање почетно негодовање, а даље у зависности од задатка, уме да покаже заинтересованост и задовољство. У сваком случају ако нешто почне жели да заврши. Најчешће ради задатке уз подршку. Савладане задатке одговорно и самостално обавља.

ОДНОС СА ДРУГОМ ДЕЦОМ

Заинтересованост за дружење се значајно поправила од како је кренуо у школу. Зна све другове из разреда, а показује више интересовања за децу уопште (родјаци,комшије и сл.). И даље је највише упућен на сестре. Радује се рођенданима, труди се у неким ситуацијама да прихвати организовану игру, али више се игра самостално.

ОДНОС СА НАСТАВНИКОМ

Став према учитељици је сасвим позитиван. Прихвата без изузетка сва правила из њеног смера. Слободан је у односу са њом и прихвата је као блиску и врло важну особу. Одговоран је према ономе што му она зада, саветује или сл. Са асистентом и осталим наставницима такодје има добар однос.

СРЕДИНА У КОЈОЈ ЖИВИ

Данило живи са родитељима, две старије сестре и баком. Стан у коме живи је мањи трособан, па собу дели са сестром. Има свој радни сто, кревет и простор за ствари. Од скоро има и пса. Отац пуно времена проводи на послу, бака је доста отсутна, старија сестра има пуно обавеза око школе, па највише времена проводи са мајком и млађом сестром.

На основу свих прикупљених података, израђивали смо педагошки профил за Данила.

Педагошки профил садржи опис образовне ситуације детета, односно ученика и основ је за планирање индивидуализованог начина рада с дететом, односно учеником.(Члан 3. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање)

На основу педагошког профила детета/ученика, одређују се подручја у којима је препозната потреба за додатном васпитном и/или образовном подршком и планира се уклањање физичких и/или комуникацијских препрека. Предузете мере индивидуализације могу и не морају постати део посебно вођене документације. Уколико прилагођавање и отклањање комуникацијских и/или физичких препрека не доведу до остваривања општих стандарда образовања и васпитања, односно задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима, следи планирање и писање ИОП-а као писаног документа додатне подршке у образовању и васпитању.

ИОП у школи може да се креира за један наставни предмет, део или област у оквиру једног наставног предмета, али и групу наставних предмета или за све наставне предмете.

ИОП може бити:

 1. по прилагођеном програмуу коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се односи на прилагођавање и обогаћивање простора и улова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса; активности и њихов распоред као и лица која пружају подршку;
 2. по измењеном програму у коме се (…) прецизно планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања (…) и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете;
 3. обогаћен и проширен програмкоји се примењује за ученике са изузетним способностима. (Члан 7. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање)

Креирању ИОП-а са измењеним програмом претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом, као и мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додату образовну, здравствену и/или социјалну подршку детету/ученику.

Илустрација но.2. Данилов ИОП за друго полугодиште четвртог разреда ()

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чине они који су (ин)директно упућени на рад са учеником и који учествују у креирању ИОП-а за дете/ученика: учитељ, односно одељењски старешина, предметни наставник, стручни сарадник, родитељ/старатељ детета/ученика, педагошки асистент и/или стручњак ван школе на предлог родитеља/старатеља.

Током четири разреда, Тим за додатну подршку за Дачу се мењао, а чинили су га: мајка, учитељица, педагог школе, педагошки асистент.

ИОП се за дете/ученика пише у првој години уписа тромесечно, а у наредним на почетку сваког полугодишта. Динамику сусрета и ревидирања ИОП-а за дете/ученика одређују сами чланови тима, а измене се врше у односу на напредак и развој детета/ученика. Писање ИОП-а је вештина која се уиграва и временом постаје лагодна за све чланове тима.

Оцењивање по ИОП-у

Ученик који ради по ИОП-у се и оцењује у складу са ИОП-ом, уз поштовање прописа о оцењивању ученика. Завршни испит, односно матуру, ученик који ради по ИОП-у полаже уз неопходна прилагођавања која предлаже и образлаже тим за пружање подршке ученику.

Илустрација но.3. Дачине оцене…

 1. Крај првог полугодишта првог разреда

  Ученик је значајно напредовао током првог полугодишта (…)

  Данило је ученик који наставу прати уз подршку асистента у настави. За њега се континуирано израђује индивидуални васпитно-образовни план. Уз адекватну подршку у школи, али и у породици, ученик је изузетно напредовао: чита и пише штампаним и писаним словима ћирилице; углавном разуме прочитано; успешно пише по диктату; уз подстицај, на питања одговара кратко, непотпуном реченицом; све је спремнији да учествује у усменим активностима; речник му је све богатији; чита, пише, упоређује, сабира и одузима бројеве до 10 самостално или уз помоћ рачунаљке (…) све је заинтересованији за свет око себе – радознало тражи одговоре, успоставља узрочно-последичне везе, формира појмове; именује и уме цртежом да прикаже непосредно окружење (породицу, дом, школу, насеље); напредује у ликовном изражавању усвајајући нове технике рада; ужива у музичким активностима… (…) Све је спремнији да учествује у елементарним играма и изводи вежбе кретања…

  Ученик са радошћу долази у школу. У одељењу је прихваћен и подржан од других ученика. Свакодневно потврђује да у интеракцији са другим ученицима најбоље учи о себи и другима успешно савлађујући различите животне вештине/социјалне вештине и напредујући у академском знању. Постигао је велики успех за радовање!

 2. 2.Крај првог полугодишта трећег разреда

  Ученик је веома успешно савладао наставне садржаје/образовне исходе планиране индивидуалним образовним планом за прво полугодиште трећег разреда који се односе на Српски језик, Математику и Природу и друштво.

  Изузетно је напредовао у усвајању академских знања; показује већу спремност за учење; усваја различите технике учења; учествује у одељењским акцијама/активностима… Велики напредак направио је у стицању социјалних и/или животних вештина. Индивидуализацијом успешно савлађује програме осталих наставних предмета.

  Данило је све спремнији за нове (животне, школске) изазове у сигурном, пријатељском окружењу његових школских другара, али и школе и др. школског (не)наставног особља. Труди се да оствари све школске захтеве, све је мотивисанији за рад и успешнији. Направио је успех за понос и радовање!

  (…)

  Наставничко веће ОШ „Уједињене нације“ похваљује ученика Данила Вучковића за одличан (5,00) успех који је остварио на крају првог полугодишта трећег разреда.

  Одељењско веће ОШ „Уједињене нације“ похваљује ученика Данила Вучковића за велике, фантастичне успехе у учењу и стицању вештина у првом полугодишту трећег разреда радећи по индивидуалном образовном плану.

Уместо краја…

За Данила је до краја четвртог разреда креиран ИОП са прилагођеним програмом. Он је од краја првог полугодишта другог разреда самостално боравио у школи без присуства асистента.

Као припрему за адекватан улазак у пети разред, Тим за додатну подршку Данилу осмислио је следећу стратегију: 1) припремити ученика за улазак у пети разред (упознавање са новим простором, наставним предметима, наставницима, временском организацијом), током четвртог класификационог периода; 2) лично упознавање са предметним наставницима и разредним старешином, током четвртог класификационог периода и у првој недељи петог разреда; 3) подршка од интерресорне комисије у виду дозволе за креирање ИОП-а са измењеним стандардима постигнућа за неке од наставних предмета; 4) флексибилан распоред часова на почетку петог разреда и 5) увођење персоналног асистента као подршке ученику да са мање фрустрације поднесе просторну и друге значајне промене…

Пред почетак нове школске 2013/14. године, ја ћу као Дачина учитељица окупити све предметне наставнике који ће радити са њим. Идеја је да се предметним наставницима представи ученик (кроз педагошки профил који ћемо припремити мајка и ја), да им се представе пожељни начини комуникације и учења за Дачу, да разумеју на који начин ће они допринети тиму за додатну подршку Данилу у осмишљавању ИОП-а за њега и др. Уједно, упознаћу их са мајком дечака и договорити састав тима за додатну подршку у којем ћу остати док то буде било потребно.

На овај начин, уз већ постојећу вршњачку подршку одељењских другара, очекујем(о) да Данило на најбољи начин уђе у пети разред и успешно настави школовање.

Радујем(о) се тој слици! И навијам(о) из пета!

* Ауторски текст Иване Васиљевић преузет са Блога о социјалном укључивању

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ