Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Posete ustanovama

Tokom druge faze projekta planira se 108 poseta obrazovnim ustanova, odnosno, 54 posete godišnje.

Standardni program posete sastoji se iz tri koraka: sastanak sa upravom škole, poseta času/časovima, i završni sastanak sa stručnim timom za inkluzivno obrazovanje. Poseta se završavama zajednički razvijenim planom aktivnosti čije sprovođenje prati prosvetni savetnik nadležne školske uprave. Nakon pružene podrške, učesnici će oceniti njenu uspešnost popunjavanjem upitnika koji je pripremila Mreža podrške IO.

Članovi Mreže podrše IO imaće mentorsku podršku od strane članice Saveta Mreže, koja će uključivati savetovanje tokom pripremnih aktivnosti (zajedničko planiranje aktivnosti pre posete), podršku tokom same posete, savetodavnu podršku tokom razvoja IOP-a, kao i pružanje podrške porodici i roditeljima (nakon posete).

Prva faza

U okviru projekta Unapređenje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju jedna od ključnih aktivnosti bila je pružanje neposredne podrške školama i ustanovama  u primeni IO. Planirano je 77 poseta (50 u predlogu projekta i još 27 aneksom projekta)  U periodu oktobar 2012. - jul 2013. Mreža je realozovala ukupno 106 direktnih podrški obrazovnim ustanovama - 102 posete od strane članova MIO i 4 studijske posete model školama za IO.

Posetama je obuhvaćeno ukupno 87 obrazovnih ustanova:

  • 10 poseta u 9 predškolskih ustanova (od kojih je jedan vrtić samo za decu sa smetnjama u razvoju, a u PU Bambi članovi Mreže išli su dva puta).
  • 71 poseta u 61 osnovnoj školi (u 8 škola išlo se dva puta, u jednu tri puta, a jedna od ovih poseta ticala se uključivanja dece sa smetnjama u razvoju iz male domske zajednice u Banji Koviljači u OŠ Vera Blagojević u istom mestu).
  • 19 poseta u 15 srednjih škola (u dve se išlo po više puta).
  • 2 posete odvijale su se u 2 specijalne škole.

Kroz ove posete, unapređena je podrška koju škole/ustanove pružaju za 195 dece/učenika sa smetnjama u razvoju (smetnje iz spektra autizma, ADHD, senzorne smetnje, telesne smetnje, intelektualne smetnje i višestruke smetnje).

Najčešća forma rada tokom poseta bili su sastanci sa STIO i IOP timom (95) i većini ovih sastanaka prisustvovali su roditelji sa detetom kojem se pruža dodatna podrška,  zatim posete časovima, roditeljski sastanci, tribine i prezentacije, sastanci sa odeljenjskim većem, odeljenjskom zajednicom i dr.

Kroz ove posete najmanje 315 korisnika (79 nastavnika, 76 direktora, 9 vaspitača, 86 stručnih saradnika, 40 roditelja i 25 drugih korisnika  - pedagoških asistenata, kao i manji broj defektologa, članova IRK i predstavnika NVO) je, kroz neposrednu profesionalnu podršku MIO,  osnaženo za rad sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška u obrazovanju. Još najmanje 800 zaposlenih i roditelja je senzibilisano i informisano o IO kroz tribine, prezentacije ili sastanke organizovane tokom ovih poseta.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF