Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Правилници

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Овим правилником прописују се ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену ивредновање у предшколској установи, основној и средњој школи, који има за циљ оптимални развој детета и ученика и одраслог и његово напредовање и осамостављивање у вршњачком колективу.

Правилник дефинише ко има право на ИОП, начин прикупљања података и формирање документације, мере индивидуализације, начин подношења предлога за утврђивање права на ИОП, садржај ИОП-а, његове врсте, начин израде и доношења, примену ИОП-а, оцењивање ученика који се образују по ИОП-у, покретање васпитно-дисциплинског поступка за ученике који се образују по ИОП-у, подршку приликом преласка са једног образовног нивоа на други, вредновање и измене ИОП-а, наставак спровођења, или престанак потребе за ИОП-ом, евединције и документацију ИОП-а.

(Службени гласник РС, бр. 74/2018)

ИОП обрасци

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом

Овим правилником уређују се ближи услови за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом, као и састав и начин рада интерресорне комисије .

Процена се заснива се на целовитом и индивидуализованом приступу детету, ученику и одраслом, са циљем да се пружањем додатне подршке омогући укључивање у образовање, односно, пуна и ефективна друштвена укљученост кроз остваривање права и коришћење услуга и ресурса.

Одраслим, у смислу овог правилника, сматра се лице који стиче образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих.

(“Службени гласник Републике Србије,бр. 80 / 2018)

правилник_ирк_обрасци

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Овим правилником се утврђују начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних наставних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање у основном образовању и васпитању.

(Службени гласник РС, бр. 67/2013)

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у средњем образовању и васпитању.

(Службени гласник РС, бр. 82/2015).

Правилник о програму обуке за педагошког асистента

Овим правилником прописује се програм обуке за педагошког асистента. Он има за циљ да се лице оспособи за самостално обављање послова педагошког асистента.Програм обуке садржи уводни модул, шест обавезних модула и четири понуђена изборна модула од којих је кандидат за програм обуке у обавези да изабере два.Програм обуке за уводни модул изводи се у трајању од пет дана, а за шест обавезних и два изабрана модула у трајању од годину дана.Уводни модул има за циљ да припреми педагошког асистента за рад у предшколској установи, односно школи.Након похађања уводног модула лице добија потврду, на основу које стиче право да конкурише на радно место педагошког асистента.

(Просветни гласник бр. 11/2010)

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Овим правилником утврђују се: облици стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, приоритетне области за стручно усавршавање, програми и начин организовања сталног стручног усавршавања и друга питања од значаја за развој система сталног стручног усавршавања.

(Службени гласник РС, бр. 81/2017)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Овим правилником утврђује се Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Протокол је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

(Службени гласник РС, бр. 30/2010)

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

Овим правилником прописују се ближи критеријуми за препознавање облика дискриминације у установама образовања и васпитања од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица. Под трећим лицем, подразумева се лице које на посредан или непосредан начин учествује или утиче на процес образовања и васпитања (члан управног одбора, члан школског одбора, школски полицајац, просветни инспектор, просветни саветник, аутор уџбеника, издавач и др.).

(Службени гласник РС, бр. 22/2016)

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Овим правилником прописује се поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начини спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог родитеља, односно другог законског заступника, запосленог, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације.Такође, прописује се и поступање установе када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства личности у установи, начини спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите и друга питања од значаја за заштиту.

(Службени гласник РС, бр. 65/2018)

Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања

Правилником се утврђује национални оквир образовања и васпитања

(Службени гласник РС, бр. 98/2017.)

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу

Овим правилником прописују се ближи услови за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу.То су:

1) деца из друштвено осетљивих група (деца жртве насиља у породици, деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,деца самохраних родитеља,деца из социјално нестимулативних средина,деца са сметњама у психофизичком развоју,деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,деца тешко оболелих родитеља,деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,деца предложена од стране центра за социјални рад,деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

(Службени гласник РС, бр. 44/2011)

Правилник о основама васпитног програма

Овим правилником се утврђују основе васпитног програма.

(Просветни гласник, бр. 3/2015)

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника

Овим правилником утврђује се програм свих облика рада стручних сарадника у установама образовања и васпитања и то: педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко васпитање, логопеда, библиотекара, нототекара, медијатекара, андрагога, социјалног радника и дефектолога.

(Просветни гласник, бр. 5/2012)

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Овим правилником утврђују се стандарди квалитета рада установе. Стандарди квалитета рада установе одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

(Службени гласник РС, бр. 7/2011, 68/2012)

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Овим правилником уређују се органи и тела установе, поступци праћења остваривања програма образовања и васпитања, других облика образовно-васпитног рада, основе и мерила за самовредновање и вредновање, садржину и начин објављивања резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, ради осигурања свих облика образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује.

(Службени гласник РС, бр. 9/2012)

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Овим правилником се утврђују стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја.

(Просветни гласник, бр. 5/2011)

Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања

Овим правилником се утврђују стандарди компетенција директора установа образовања и васпитања.

(Службени гласник РС, бр. 38/2013)

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби

Овим правилником утврђују се стандарди квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби, које треба да испуне уџбеници, електронски додатак, приручници и наставни материјал, додатна наставна средства, дидактичко и дидактичко игровно средство, који се на основу законом прописане процедуре одобравају за коришћење у предшколском образовању и васпитању, односно основном и средњем образовању и васпитању.

(Службени гласник РС, бр. 42/2016 и 45/2018)

Правилник о издавању нискотиражних уџбеника

Овим правилником прописују се ближи услови у погледу врсте и броја нискотиражних уџбеника, елемената за утврђивање цене продаје, обезбеђивања средстава за њихово издавање, објављивања конкурса и друга питања од значаја за нискотиражне уџбенике.

(Службени гласник РС”, бр. 30/2010)

Правилник о стручно-педагошком надзору

Овим правилником уређују се начин вршења стручно-педагошког надзора над радом предшколске установе, основне и средње школе и обављања послова саветника - спољњег сарадника за предмете, групе и области предмета, активности и стручне послове, мерила за вредновање квалитета рада установе и начин вредновања рада просветног саветника и саветника

(Службени гласник РС, бр. 34/2012)

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Овим правилником прописују се критеријуми и стандарди за финансирање (у даљем тексту: цена услуга) установа које обављају делатност основног образовања и васпитања – основних школа (у даљем тексту: школа) и установа које обављају делатност основног образовања одраслих.

(Службени гласник РС, бр. 73/2016)

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Овим правилником прописују се критеријуми и стандарди за финансирање установа које обављају делатност средњег образовања и васпитања – средњих школа.

(Службени гласник РС, бр. 72/2015, 84/2015 и 73/2016)

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

Овим правилником прописују се критеријуми и стандарди за финансирање установа које обављају делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

(Службени гласник РС, бр. 73/2016)

Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма

Овим правилником уређују се ближи услови за остваривање припремног предшколског програма

(Службени гласник РС, бр. 5/2012)

Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Правилником се утврђује програм завршног испита у основном образовању и васпитању и прописује образац јавне исправе о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању.

(Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018)

Правилник о упису ученика у средњу школу

Овим правилником утврђују се: мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу, садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности и друга питања везана за упис у школу.

(Службени гласник РС, бр. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15, 39/16 и 54/16)

Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама

Овим правилником утврђују се: ближи услови за остваривање права ученика и студената на ученички, односно студентски кредит и стипендију, критеријуми за утврђивање редоследа, начин остваривања права ученика и студената на кредит и стипендију, примена блажих критеријума за ученике, односно студенте из осетљивих друштвених група и начин вођења евиденције о одобреним ученичким и студентским кредитима и стипендијама.

(Службени гласник РС, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13)

Правилник о начину прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника

Овим правилником прописују се ближи услови у погледу начина прилагођавања садржаја и/или формата уџбеника и уџбеничког комплета за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

(Службени гласник РС, бр. 55/2017)

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

Овим правилником прописују се ближи услови и стандарди за пружање свих услуга социјалне заштите. Минимални стандарди представљају основне захтеве који се морају испунити како би се пружале услуге социјалне заштите. Минимални стандарди се састоје од минималних структуралних стандарда, којим се утврђују инфраструктурни, организациони и кадровски услови за пружање услуге и минималних функционалних стандарда, којим се утврђују вредносне, квантитативне и квалитативне димензије стручних поступака.У одељку 5, чл. 83-87 описаи су стадарди за услугу личног пратиоца.

(Службени гласник РС,бр. 42/2013)

 
 

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ